Arkeoloji ve Kültürel Miras

Kırklareli’nde sürdürmekte olduğumuz bilimsel araştırmalar sonucunda edinilen bilgiyi öncelikli olarak yöre halkıyla paylaşmak ve çalışmalarımıza ilişkin bir farkındalık oluşturmak amacıyla 1997 yılında Kırklareli Kültürel Miras Projesi’ne başlanmıştır. Proje çalışmalarına 2008 yılından bu yana, Kırklareli Kültür Varlıkları Derneği’nin desteğiyle de yoğun bir şekilde devam edilmektedir.

Proje, Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit yerleşimlerinde yapılacak olan düzenlemelere bağlı olarak tasarlanmış, ayrıca bu iki yerin hemen yakınında yer alan ve 1930’lu yıllarda Arif Müfid Mansel tarafından kazılan, Kırklareli Tümülüsleri’nin de projeye dahil edilmesi amaçlanmıştır. Kaynak arkeolojik alanların birbirine yakın, ancak değişik dönemlere tarihlenen ve farklı özellikler gösteren birimlerden oluşması; sürdürülebilirlik, toplumsal duyarlılık ve yerel sahiplenme gibi unsurların da öncelikli hedefler arasında yer alması, projenin kısa ve uzun erimli programının belirlenmesinde doğrudan etkili olmuştur. Koruma çalışmalarının yanı sıra arkeolojik bilginin, toplumun ilgi ve anlayışına uygun bir hale dönüştürülmesi, bölgede yapılacak bilimsel araştırmalar ile kültürel etkinlikleri desteleyecek fiziki altyapının ve toplumsal ortamın hazırlanması da projenin öncelikleri  arasında yer almıştır. Tarihöncesi yerleşimlerin bulunduğu alanın kent merkezine yakın olması, arkeolojik kalıntıların bir Açık Hava Müzesi projesi olarak düzenlenmesine de uygun bir ortam oluşturmaktadır.

Proje, yukarıda da belirtildiği gibi gerek kapsamı ve hedefleri, gerekse arkeolojik alanların özellikleri dolayısıyla farklı birimlerden oluşmaktadır;

* Aşağı Pınar Açık Hava Müze Düzenlemesi                   * Arkeoloji Müzesi
* Kanlıgeçit Açık Hava Müze Düzenlemesi                      * Kırklareli Kültür Sektörü Girişimi
* Tümülüs Müzesi                                                               * Trakya Araştırmaları Merkezi

Bu birimlerin ilk üçü “Kırklareli Güney Kesim Arkeolojik Alanı” olarak tanımlanan bölgede birbirine yakın olarak bulunmakta ve her üç birimin de birer açık hava müzesi kapsamında sergilemesi planlanmaktadır. Arkeolojik alanların her birinin, gerek nitelik gerekse kalıntıların durumu ve niceliği bakımından farklı özelliklerde olması, koruma ve sergilemede çağdaş yaklaşımlar da göz önünde bulundurularak birbirinden farklı uygulama projelerinin tercih edilmesine neden olmuştur. Çiftçilikle geçinen bir köy yaşamını temsil eden Aşağı Pınar’da dal örgü yapılarla karşılaşılırken, İlk Tunç Çağ’ına tarihlenen Kanlıgeçit’te etrafı bir duvarla çevrili, taş temelli kerpiç yapılar bulunmaktadır. Bu iki yerleşimin yakınlarında yer alan Kırklareli Tümülüsleri ise birbirleriyle çağdaş üç anıt mezardan oluşmaktadır. Dolayısıyla söz konusu arkeolojik yerlerin her birinde, alanın niteliği ve kalıntıların durumuna bağlı olarak farklı sergileme yöntemlerinin kullanılması planlanmış ve birbirini tekrar etmeyen uygulamalar ortak bir çerçeve içinde bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Uygulama alanı içerisinde Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi’nin hemen karşısına kurulması planlanan  yeni müze binası ise, özellikle sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır. Gerek Tümülüs gerekse yeni müze binası, projemiz kapsamında önerilen ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğunda gerçekleşecek birimlerdir.

Kırklareli Güney Kesim Arkeolojik Alanı için geliştirilen projenin toplum için bir çekim odağı haline gelmesi, bilimsel ve toplumsal anlamda geliştirilebilir ve yenilenebilir olması ise Kırklareli genelinde sürdürdüğümüz uzun erimli, toplumlsal projelerle sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle bilimsel çalışmaların fiziki alt yapısını oluşturacak bir araştırma merkezi kurulmuş, ayrıca Kırklareli’nde kültür sektörü girişimi başlatmak amacıyla, Kırklareli’nde bu işe gönül verenlerin de katılımıyla Kırklareli Kültür Varlıkları Derneği’nin kurulmasına  da destek olunmuştur.

Kırklareli Projesi Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit yerleşimlerinde gerçekleşen araştırmaların sonuçlarını içeren bir arkeoloji projesidir. Proje, 1980’li yıllarda başlayan yüzey araştırmaları ve kurtarma kazılarının devamı niteliğindedir. Araştırmalarımız sonucunda elde edilen bilginin toplumla paylaşılması ve arkeolojik alanların korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarımız kapsamında bir de Kültürel Miras Yönetimi projesi gerçekleşmektedir. Araştırmalarımız arkeoloji ve koruma konularının yanı sıra mimarlık tarihi, etnoğrafya ve doğal çevre çalışmalarını da içermektedir.

Aşağı Pınar Açık Hava Müze Projesi 

Kanlıgeçit Açık Hava Müze Projesi

Kırklareli Kültür Varlıkları Derneği

Etkinlikler

Ana Sayfa